ซุปหัวไชเท้า

Crab Soup with Radish

ダイコン入りカニスープ

50.-

ซุปฟักเขียว

Crab Soup with Gourd

ウリ入りカニスープ

50.-

ซุปไข่น้ำ

Egg Soup

玉子スープ

50.-

ซุปเนื้อ

Spicy Beef Soup

スパイシービーフスープ

250.-